Поверителност

Декларация за защита на личните данни

1. Ръководството на АГЕНЦИЯ ЕВИАН се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни АГЕНЦИЯ ЕВИАН събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

2. В съответствие с Общия регламент към тази политика са описани и други релевантни документи, както и свързани процеси и процедури.
3. Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни от различни източници, които АГЕНЦИЯ ЕВИАН обработва.

4. Служителят по защита на данните отговаря за преразглеждането на Регистърa на декларациите за защита на личните данни ежегодно в светлината на всякакви промени в дейностите на АГЕНЦИЯ ЕВИАН, както и всички допълнителни изисквания, оценки на въздействието върху защитата на данните. Този регистър трябва да бъде на разположение по искане на надзорния орган.

5. Тази политика се прилага за всички служители, граждани, наети по временен договор лица, търговски партньори и заинтересованите страни на АГЕНЦИЯ ЕВИАН като външни доставчици. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи.

6. Партньори и трети лица, които работят с или за АГЕНЦИЯ ЕВИАН, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разберат и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от АГЕНЦИЯ ЕВИАН, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които АГЕНЦИЯ ЕВИАН е поела и което дава на АГЕНЦИЯ ЕВИАН право да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения!

7. Вашите лични данни се обработват в АГЕНЦИЯ ЕВИАН в гр. София. Съхранението на личните данни в електронен вариант е в офиса на АГЕНЦИЯ ЕВИАН. Никакви доставчици трети страни нямат достъп до личните ви данни, освен когато това изрично се изисква по закон.

8. Съгласно законите на Р. България ние трябва да съхраняваме документите ви за срок съгласно Политиката за съхранение на личните данни. След изтичането на този срок вашите лични данни ще бъдат безвъзвратно унищожени. Всички лични данни се съхраняват от нас само за срока, за който сте заявили желанието си да получавате такава информация.

9. Ако смятате, че вашите лични данни, с които разполагаме, са неточни или непълни, може да поискате да видите информацията, да я коригирате или изтриете. Моля, свържете се с нас с използване на формуляр искане от субект на лични данни. Ако желаете да подадете оплакване за начина на обработване на личните ви данни, моля, обърнете се към Служителя по защита на личните данни наoffice@evian-agency.com. Нашият Служител по защита на личните данни ще се запознае с оплакването ви, ще се свърже с вас и ще предприеме действия за решаване на възникналия казус. От приложената препратка можете да се запознаете с текста на политиката за защита на личните данни.
 Политиката за защита на лични данни.pdf

Ако все още смятате, че личните ви данни не се обработват съгласно приложимите закони, може да се свържете с Органа за защита на личните данни в Р. България и да подадете оплакване.